Controly

Controly jsou prvky systému JellyPot, které se umísťují do .aspx souborů a pomocí kterých se na stránkách zobrazují údaje zadané v administračním rozhraní.

<je:a>

Control slouží pro vytváření statických odkazů (pro dynamické odkazy slouží control <je:avar>). Hodí se jako náhrada HTML tagu <a> v situacích, kdy adresu není možné uvést absolutně – obvykle kvůli umístění ve virtuálním adresáři na vývojovém serveru – ale ani relativně – např. jsou přepisována URL.

<je:aVar>

Control slouží pro vytváření dynamických odkazů. Dynamický odkaz je takový odkaz, ke kterému je připojena proměnná, zpravidla příslušná aktuální položce v controlu <je:repeater>. Takto předanou proměnnou na cílové stránce zpravidla přebírá <je:container>.

<je:container>

Control slouží pro určení vlastní kontejnerové proměnné, nebo pro odchycení proměnné předané v URL. Podrobněji viz Kontejnerování.

<je:content>

Control slouží k určení obsahu pro <je:region> definovaný v rámci master page. Obsah pro jeden <je:region> musí být určen nejvýše jedním controlem <je:content> – jinými slovy, každý z controlů <je:content> v dané stránce musí mít v atributu region uvedenu jinou hodnotu.

<je:count>

Control slouží k výpisu textu do stránky v závislosti na počtu prvků dané kolekce. Control je určen pro správnou tvorbu množného čísla v češtině, nikoliv pro změnu layoutu stránky – k tomu se sice dá použít také, mnohem lepší je ale podobné věci řešit pomocí CSS.

<je:elem>

Control <je:elem> slouží k vypsání HTML elementu. Hodí se, pokud je potřeba dostat do některého z atributů vypisovaného elementu hodnotu proměnné.

<je:emailLink>

Control slouží pro vytvoření odkazu na emailovou adresu. Control nijak nekontroluje typ ani obsah použitého pole. Doporučuje se použít typ <SimpleText>.

<je:fileIcon>

Control <je:fileIcon> slouží k vypsání obrázku s ikonou připojeného souboru.

<je:fileLink>

Control slouží pro vypsání linku na soubor uložený v poli typu <File> nebo prvku kolekce <FileCollection>. Generované odkazy na soubory nikdy nevedou přímo na daný soubor, ke stažení souboru se využívá servírovacího skriptu (speciální .aspx stránky).

<je:httpHeader>

Control slouží k připojení vlastní HTTP hlavičky do odpovědi serveru. Control tudíž nemá žádný viditelný výstup v HTML.

<je:httpHeaderContentLang>

Control slouží k připojení vlastní HTTP hlavičky ContentLang do odpovědi serveru. Control tudíž nemá žádný viditelný výstup v HTML. Ve výchozím chování do hlavičky vloží název aktuálního jazyka, tj. hodnotu atributu name elementu Language v Site.config.

<je:httpHeaderNoCache>

Control se pomocí HTTP hlavičky pokusí prohlížeči zabránit v uložení stránky do cache. Contol tudíž nemá žádný viditelný výstup v HTML.

<je:if>

Control slouží pro vypsání různého obsahu v závislosti na splnění dané podmínky – obvykle se testuje, zda je nějaké pole vyplněné nebo ne.

<je:img>

Control slouží pro vypsání obrázku uloženého v poli <SimpleImg>, <Img> nebo v prvku kolekce <ImgCollection> do stránky. Je ho také možné použít pro vytvoření odkazu na obrázek.

<je:item>

Control slouží k vypsání hodnoty jednoho pole proměnné. Controlem <je:item> lze vypsat libovolné pole, včetně polí vnitřních. Hodnota je vždy vypsána v textové podobě. Pravděpodobně nejpoužívanější control systému JellyPot.

<je:langContainer>

Control umožňuje vypsat část stránky v jiném než aktuálním jazyce nebo zobrazit obsah jen v některé jazykové mutaci.

<je:langRedirect>

Control slouží pro přesměrování na jinou stránku v případě, kdy se neshoduje jazyk předané proměnné a aktuální jazyk. Control tedy slouží k řešení problému, kdy dojde k přepnutí jazyka na stránce s prvkem, který je součástí jazykově závislé kolekce (a tudíž nemá ekvivalent v jiném jazyce).

<je:langRepeater>

Control slouží k průchodu přes všechny jazyky definované v sekci Languages v Site.config.

<je:langSelector>

Control slouží pro vypsání přepínače jazykových mutací webu – do stránky vypíše odkazy na ekvivalentní stránku v ostatních jazycích. Jazyky a jejich pořadí jsou určeny jejich definicí v sekci Languages v Site.config, jejich názvy pochází z atributu title příslušného tagu Language.

<je:langTitle>

Control slouží k vypsání názvu aktuálního jazyka, tak jak je uveden v atributu title elementu Language v Site.config.

<je:master>

Control slouží pro přiřazení master page stránce.

<je:pager>

Control slouží k omezení počtu výpsaných položek <je:repeater> na stránku a vytvoření stránkování mezi nimi.

<je:pagerItem>

Control slouží k vypsání čísla stránky v controlu <je:pager>. Control může být uveden pouze v template Item nebo SelectedItem controlu <je:pager>, v ostatních templates nedává smysl.

<je:pagerLink>

Control slouží k vytvoření odkazu na konkrétní stránku controlu <je:pager>. Control může být umístěn v libovolném template controlu <je:pager>.

<je:projectName>

Control slouží k vypsání jména projektu uvedeného v atributu title tagu Project v Site.config do stránky. Obvykle se používá pro vypsání jména webu do HTML tagu <title> v záhlaví stránky.

<je:region>

Control slouží pro určení místa v master page, na které bude vložen obsah z jednotlivých stránek. Control může být použit jako nepárový i párový. Je-li nepárový, pak v případě, kdy není stránkou dodán žádný obsah, nic nevypíše. Je-li párový, vypíše se v takovém případě obsah tagu z master page.

<je:repeater>

Control slouží k vypsání prvků kolekce do stránky.

<je:scriptLink>

Control slouží pro vypsání odkazu na soubor se skriptem (typicky JavaScript) do stránky. Control řeší situaci, kdy adresu není možné uvést absolutně – obvykle kvůli umístění ve virtuálním adresáři na vývojovém serveru – ale ani relativně – např. jsou přepisována URL.

<je:secureFileDownload>

Control slouží ke konstrukci servírovacího skriptu pro soubory uložené v zabezpečených složkách SecurePaths. Control se umísťuje do samostatného .aspx souboru (pojmenovaného typicky fileGet.aspx, get.aspx apod.). Klientský požadavek na zabezpečený soubor je zpracován tak, že skript napřed vyhodnotí pravidla <je:secureRule> uvnitř <je:secureFileDownload> a na základě tohoto vyhodnocení soubor poskytne nebo znepřístupní.

<je:secureImgDownload>

Control slouží ke konstrukci servírovacího skriptu pro obrázky uložené v zabezpečených složkách SecurePaths. Control se umísťuje do samostatného .aspx souboru (pojmenovaného typicky imgGet.aspx, get.aspx apod.). Klientský požadavek na zabezpečený obrázek je zpracován tak, že skript napřed vyhodnotí pravidla <je:secureRule> uvnitř <je:secureImgDownload> a na základě tohoto vyhodnocení obrázek poskytne nebo znepřístupní.

<je:securePage>

Control slouží k zabezpečení před neoprávněným přístupem ke stránce. Přístup ke stránce se uživatelům povoluje (nebo zakazuje) na základě jejich členství ve skupinách uživatelů.

<je:secureRegion>

Control slouží k zabezpečení před neoprávněným přístupem k části stránky. Přístup k části stránky se uživatelům povoluje (nebo zakazuje) na základě jejich členství ve skupinách uživatelů.

<je:secureRule>

<je:styleLink>

Control slouží k vypsání odkazu na soubor se styly do stránky. Control řeší situaci, kdy adresu není možné uvést absolutně – obvykle kvůli umístění ve virtuálním adresáři na vývojovém serveru – ale ani relativně – např. jsou přepisována URL.

<je:text>

Control slouží pro výpis textu z textového souboru do stránky.

<je:webLink>

Control slouží pro vytvoření odkazu na webovou adresu. Control nijak nekontroluje typ ani obsah použitého pole. Doporučuje se použít typ <SimpleText>.