Collection

Collection (kolekce) představuje množinu prvků (proměnných) stejného typu. Kolekci lze deklarovat na úrovni Vars nebo jako součást libovolného Type. Prvky kolekce se v aspx kódu vypisují zpravidla pomocí controlu <je:repeater>.

<Collection name="someCol"
      itemType="SomeItem"
      title="Title to be displayed in admin" />

Pro deklaraci jedné proměnné daného typu slouží Var.

Atributy

 • allowBulkAdd nepovinný [false, true]

  Atribut má význam je pro kolekce, jejichž prvky obsahují pole typu <Img>. Nastavení na true umožňuje do kolekce nahrát více obrázků najednou (buď drag & drop nebo výběrem v dialogu), každý do jednoho nově vytvořeného prvku kolekce. Obrázek je uložen do obrázkového pole, které je používáno pro náhled jednotlivých prvků. Nastavení na true má smysl pouze při současném nastavení itemFormatType="img".

 • allowEditFor nepovinný [seznam skupin uživatelů]

  Skupiny uživatelů, kterým je pole přístupné k editaci. Pokud není atribut zadán, je pole přístupné k editace všem, kteří mají přístup do administrace. Více v článku Zabezpečení před neoprávněným přístupem do administrace.

 • defaultOrder nepovinný [custom/jméno pole, asc/desc]

  Výchozí pořadí, v kterém jsou prvky kolekce vypsány v administračním rozhraní a při použití <je:repeater>.

  • custom – pořadí prvků je možné v administračním rozhraní volně určit pomocí drag & drop,
  • jméno pole – pořadí prvků je určeno podle obsahu daného pole,
  • asc / desc – přepínač směru pořadí prvků, vzestupně nebo sestupně. Uvádí se spolu s názvem pole, např. defaultOrder="title asc" nebo defaultOrder="published desc" (předpokládáme, že prvky kolekce obsahují pole title resp. published).

  Lze zadat i více polí, např. defaultOrder="published desc, title asc". V takovém případě se hodnota v druhém poli použije, je-li hodnota v prvním poli totožná.

 • denyEditFor nepovinný [seznam skupin uživatelů]

  Skupiny uživatelů, kterým je pole znepřístupněné k editaci. Pokud není atribut zadán, je pole přístupné k editace všem, kteří mají přístup do administrace. Více v článku Zabezpečení před neoprávněným přístupem do administrace.

 • desc nepovinný [string]

  Uživatelský popis pole, který se zobrazí v administračním rozhraní. Slouží k zapsání doplňujících údajů, jako například pokyny pro editora apod.

 • itemFormat nepovinný [formát zobrazení prvků]

  Určuje, jak budou zobrazeny jednotlivé prvky kolekce v administračním rozhraní. Viz Zobrazení prvků kolekcí v administračním rozhraní.

 • itemFormatType nepovinný [text, img]

  Způsob zobrazení kolekce v administračním rozhraní. Viz Zobrazení prvků kolekcí v administračním rozhraní.

 • itemType povinný [jméno typu]

  Typ prvku kolekce, který musí být deklarován v Site.config.

 • langDepend nepovinný [none, items]

  Určuje chování kolekce, má-li web více jazykových mutací (viz Jazyky). Možné hodnoty jsou:

  • none – prvky kolekce jsou společné pro všechny jazyky; prvky mohou (a nemusí) obsahovat jazykově závislá pole,
  • items – pro každý jazyk je vytvořena zvláštní kolekce, plně nezávislá na ostatních jazycích. Kolekce tak v každém jazyce může obsahovat různé množství prvků a mezi prvky jednotlivých jazyků není žádný vztah.
 • name povinný [string]

  Jméno kolekce, které musí být jedinečné v rámci všech polí jednoho typu (pokud je kolekce deklarována uvnitř typu) resp. jedinečné mezi všemi proměnnými a kolekcemi deklarovanými na úrovni Vars. Název smí obsahovat pouze číslice a písmena bez diakritiky. Doporučuje se jméno kolekce uvádět s počátečním malým písmenem a příponou Col (viz Konvence pojmenování).

 • title nepovinný [string]

  Uživatelský název pole, který se zobrazí v administračním rozhraní. Není-li title uvedeno, zobrazí se name.

Příklady

Níže jsou uvedeny pouze ukázky deklarací kolekce. Jak se s kolekcemi pracuje v .aspx naleznete u příslušných controlů, zejména u <je:repeater>.

Příklad 1

Prvním příkladem je kolekce článků blogu. Články chceme řadit od nejnovějšího k nejstaršímu:

<Vars>
  <Collection name="blogpostCol"
        itemType="BlogpostItem"
        defaultOrder="published desc" />
</Vars>

<Types>
  <Type name="BlogpostItem">
    <SimpleText name="title" />
    <Date name="published"
       defaultValue="now" />
    <Text name="text" />
  </Type>
</Types>

Příklad 2

Druhým příkladem je obrázková kolekce, ve které chceme ukládat fotky. Ke každé chceme zaznamenat její název a popis, jejího autora a jeho emailovou adresu. V administraci chceme kolekci zobrazit jako obrázky s uvedeným jménem autora (podrobněji je tento příklad vysvětlen v Zobrazení prvků kolekcí v administračním rozhraní) a chceme mít možnost obrázky nahrávat drag-and-drop (tzn. z prohlížeče souborů přetažením několika fotek do prohlížeče).

<Vars>
  <Collection name="photoCol"
        itemType="PhotoItem"
        itemFormatType="img"
        itemFormat="{img}"
        allowBulkAdd="true" />
</Vars>
<Types>
  <Type name="PhotoItem">
    <Img name="img">
      <Size name="original" />
      <Size name="fullHD"
         width="1920"
         height="1080" />
      <Size name="thumb"
         width="320"
         height="200" />
    </Img>
  </Type>
</Types>

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.

Bylo by fajn mít možnost duplikovat položku v kolekci včetně všech podkolekcí a obsahu.