<ReferenceCollection>

Pole typu <ReferenceCollection> slouží k uložení vazby na jeden nebo více prvků kolekce. Jedná se v podstatě o kolekci polí typu <Reference>.

<ReferenceCollection name="someRefCol"
           sourceCol="someCol" />

Pole typu <ReferenceCollection> je v admin rozhraní zobrazeno jako seznam, z kterého je možné vybrat více možností.

Pomocí pole typu <ReferenceCollection> lze také filtrovat prvky kolekce při jejich výpisu do stránky pomocí controlu <je:repeater>, viz atribut restrictField controlu <je:repeater>.

Atributy

 • allowEditFor nepovinný [seznam skupin uživatelů]

  Skupiny uživatelů, kterým je pole přístupné k editaci. Pokud není atribut zadán, je pole přístupné k editace všem, kteří mají přístup do administrace. Více v článku Zabezpečení před neoprávněným přístupem do administrace.

 • denyEditFor nepovinný [seznam skupin uživatelů]

  Skupiny uživatelů, kterým je pole znepřístupněné k editaci. Pokud není atribut zadán, je pole přístupné k editace všem, kteří mají přístup do administrace. Více v článku Zabezpečení před neoprávněným přístupem do administrace.

 • desc nepovinný [string]

  Uživatelský popis pole, který se zobrazí v administračním rozhraní. Slouží k zapsání doplňujících údajů, jako například pokyny pro editora apod.

 • itemFormat nepovinný

  Určuje, jakým způsobem jsou jednotlivé položky zdrojové kolekce zobrazeny v administračním rozhraní. Více o itemFormat viz Zobrazení prvků kolekcí v administračním rozhraní.

 • langDepend nepovinný [none, firstValue, values]

  Určuje chování pole, má-li web více jazykových mutací (viz Jazyky). Možné hodnoty jsou:

  • none – obsah pole je pro všechny jazyky shodný
  • firstValue – pole má v každém definovaném jazyce jinou hodnotu. Pokud není hodnota pro daný jazyk zadána, použije se hodnota výchozího jazyka.
  • values – pole má v každém definovaném jazyce jinou hodnotu. Pokud není hodnota v daném jazyce zadána, je pole pro daný jazyk prázdné.
 • name povinný [string]

  Jméno pole. V rámci jednoho typu musí být jedinečné. Smí obsahovat pouze číslice a písmena bez diakritiky. Doporučuje se jména polí uvádět s počátečním malým písmenem (viz Konvence pojmenování).

 • required nepovinný [true, false]

  Při nastavení na true se pole stane povinným a při editaci v administraci je potřeba zvolit alespoň jednu hodnotu.

 • sourceCol povinný [kolekce]

  Absolutní nebo relativní cesta ke kolekci, z jejíchž prvků bude vybírán odkazovaný prvek. Způsoby zadávání absolutních i relativních cest ilustrují příklady uvedené níže.

 • sourceCol povinný [kolekce]

  Absolutní nebo relativní cesta ke kolekci, z jejíchž prvků bude možno vybrat v administračním rozhraní. Způsoby zadávání a použití absolutních i relativních cest ilustrují příklady uvedené u pole typu <Reference>.

 • title nepovinný [string]

  Uživatelský název pole, který se zobrazí v administračním rozhraní. Není-li title uvedeno, zobrazí se name.

Referenční integrita

Podobně jako u polí typu <Reference>, ani u polí typu <ReferenceCollection> nezajišťuje JellyPot referenční integritu. Libovolný prvek z odkazované kolekce lze smazat, i když je odkazován některým polem typu ReferenceCollection. V takovém případě se pole ReferenceCollection chová, jako by neobsahovalo odkaz na žádný prvek, a to i v případě, že je deklarováno jako povinné (required="true"). V .aspx souborech není zpravidla nutné toto chování nijak ošetřovat: pokud odkazovaný prvek není určen nebo neexistuje, nic se zkrátka nevypíše. V případě potřeby můžeme k rozlišení neexistence odkazu na prvek použít control <je:if>.

Příklad

Vraťme se k příkladu blogu u pole typu <Reference> – chtěli bychom, aby článek mohl mít přiřazenu víc než jednu rubriku. Pole typu <Reference> by stačilo změnit na pole typu <ReferenceCollection>:

<Vars>
  <Collection name="blogPostCol"
        itemType="BlogPostItem" />
  <Collection name="blogPostCategoryCol"
        itemType="BlogPostCategoryItem" />
</Vars>
<Types>
  <Type name="BlogPostItem">
    <SimpleText name="title" />
    <Text name="text" />
    <ReferenceCollection name="category"
               sourceCol="blogPostCategoryCol" />
  </Type>
  <Type name="BlogPostCategoryItem" />
    <SimpleText name="title" />
  </Type>
</Types>

Výpis jednoho článku v .aspx by pak vypadal takto:

...
<je:item runat="server"
     field=".title"
     tag="h1" />
<je:repeater runat="server"
       source=".category">
  <item>
    <je:item runat="server"
         field=".title" />
  </item>
</je:repeater>
<je:item runat="server"
     field=".text" />
...

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.