Interpolace

Ve vybraných atributech některých controlů (např. atributy class, idForClient, onclick atp. controlů <je:item>, <je:elem> a dalších) je možné používat tzv. interpolace proměnných, zkráceně jen interpolace (někdy je tento princip nazýván též substituce proměnných, viz anglická Wikipedie).

<je:item runat="server"
     field=".someField"
     idForClient="{.someOtherField}" />

Při zpracování stránky je placeholder {.someOtherField} nahrazen hodnotou pole someOtherField. Pro název pole uváděného ve složených závorkách se používá stejná syntaxe jako např. pro název pole zapisovaného v controlu <je:item> do atributu field. Do pole lze tedy zapsat jak absolutní název pole (např. jelly.now), či relativní s úvodní tečkou (viz Kontejnerování). V iterpolacích se také často používají vnitřní pole proměnných.

V jednom atributu lze uvést více polí a lze je kombinovat se statickým textem:

<je:item runat="server"
     field=".someField"
     idForClient="somePrefix-{.sid}-{.someOtherField}" />

Je-li potřeba v textu atributu uvést znaky {}, escapují se pomocí zpětného lomítka, tedy \{, resp. \}

<je:item runat="server"
     field=".someField"
     idForClient="\{something-in-curly-braces-no-interpolation\}" />

Interpolace se hodí tehdy, když je potřeba do atributu generovaného elementu dostat hodnotu některého pole proměnné. Často se používá pro získání jedinečných atributů id při výpisu prvků kolekce pomocí <je:repeater>:

<je:repeater runat="server" source="someCollection">
  <item>
    <je:item runat="server"
         field=".someField"
         idForClient="{.sid}" />
  </item>
</je:repeater>

Interpolace a formátování

Hodnotu uvedenou v iterpolaci lze podrobit i formátování (podrobnosti viz Formátování výstupu). Formátovací řetězec nebo název formátu se zapíší po dvoutečce za název pole.

<je:item runat="server"
     field=".someDateField"
     idForClient="{.someDateField:yyyyMMdd}" />

Pokud je formátovací řetezec složitější, zejména pokud by měl obsahovat složené závorky, pak je přehlednější vytvořit pojmenovaný formát (zapsat jej od elementu Formats) a v interpolaci použít jen název formátu.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.