<f:select>

Control slouží k vygenerování pole typu <select>. Vnořené tagy <option> lze zapsat přímo do .aspx, nebo je vložit z textového souboru, nebo z kolekce.

<f:select runat="server"
     id="someId"
     sourceCollection="someCollection"
     sourceField="someField" />

Control musí přijít do template formTemplate controlů <f:collectionForm> nebo <f:emailForm>.

Atributy

 • class nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu class.

 • errText nepovinný [cesta k uzlu textového souboru]

  Cesta k uzlu textového souboru, který obsahuje chybové hlášení pro případ, že data formulářového prvku neprojdou validací na straně serveru. Chybové hlášení se vypíše pomocí controlu <f:errMsgs>. Více o validaci viz Koncepty/Formuláře. Nelze kombinovat s atributem errTextValue.

 • errTextValue nepovinný [string]

  Text chybového hlášení pro případ, že data formulářového prvku neprojdou validací na straně serveru. Chybové hlášení se vypíše pomocí controlu <f:errMsgs>. Více o validaci viz Koncepty/Formuláře. Nelze kombinovat s atributem errText.

 • id povinný [string]

  Jedinečné jméno controlu. Pod tímto jménem je obsah controlu dostupný v šabloně emailu. Zároveň je toto jméno použito jako jméno prvku ve formuláři, tj. je zapsáno do atributu name příslušného HTML elementu.

 • sourceCollection nepovinný [jméno kolekce]

  Jméno kolekce, jejíž prvky se použijí pro vygenerování vnořených tagů <option>.

 • sourceField nepovinný [jméno pole prvku kolekce]

  Určuje, které pole prvku kolekce určené atributem sourceCollection, se použije pro vygenerování vnořených tagů <option>. Není-li atribut uveden, použije se první textové pole.

 • sourceText nepovinný [cesta k uzlu textového souboru]

  Cesta k uzlu textového souboru k prvku, jehož elementy se použijí jako položky controlu. Příklad je uveden níže.

 • style nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu style.

 • targetField nepovinný [jméno pole]

  Jméno pole prvku cílové kolekce, do kterého se uloží data formulářového prvku. (Cílová kolekce je určena atributem targetCollection controlů <f:emailForm> nebo <f:collectionForm>).

 • title nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu title.

 • validateAs nepovinný [předdefinované hodnoty]

  Způsob validace dat formulářového prvku. Více o validaci viz Koncepty/Formuláře.

 • validateData nepovinný [regulární výraz]

  Regulární výraz, podle kterého se validaují data formulářového prvku, je-li atribut validateAs nastaven na hodnotu RegExp. Více o validaci viz Koncepty/Formuláře.

Lze také použít atributy HTML pro události myši a klávesnice (onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup). Jejich obsah je přímo přepsán do výstupu.

Příklady

Přímý výčet položek v kódu stránky

Pro výčet položek přímo ve stránce se používá control <asp:listitem>. Control je v namespace asp, protože se jedná o standardní control .NET, nikoliv o control systému JellyPot. Z tohoto důvodu se u něj neuvádí ani atribut runat="server". Select pro výběr hodnocení článku by vypadal takto:

<f:select runat="server" id="rating">
  <asp:listitem>super</asp:listitem>
  <asp:listitem>normál</asp:listitem>
  <asp:listitem>hrůza</asp:listitem>
</f:select>

Načtení položek z textového souboru

Položky formulářového prvku select lze načíst také z textového souboru. Výhodou oproti přímému výčtu je, že kód stránky může být jazykově nezávislý (viz Jazyky).

<f:select runat="server"
     id="rating"
     sourceText="Articles/Rating" />

textovém souboru potom uvedeme např.:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Texts xmlns="urn:Bet:ns:CmsTxt">
  ...
  <Articles>
    <Rating>
      <Item>super</Item>
      <Item>normál</Item>
      <Item>hrůza</Item>
    </Rating>
    ...
  </Articles>
  ...
</Texts>

Elementy obsažené v uzlu, na který odkazuje atribut sourceText, budou použity pro vypsání vnořených HTML elementů <option>. Na pojmenování elementů v textovém souboru nijak nezáleží, v příkladu jsme použili Item.

Načtení položek z kolekce

Položky formulářového prvku select lze načíst také z kolekce deklarované v Site.config. Stejně jako při načítání z textového souboru je oproti přímému výčtu výhodou, že kód stránky může být jazykově nezávislý (viz Jazyky). Takto lze navíc položky prvku select snadno měnit editací v administraci.

<f:select runat="server"
     id="rating"
     sourceCollection="articleRatingCol"
     sourceField="title" />

Site.config tedy musíme mít deklarovanou kolekci articleRatingCol:

...
<Vars>
  ...
  <Collection name="articleRatingCol" itemType="ArticleRatingItem" />
  ...
</Vars>
...
<Types>
  ...
  <Type name="ArticleRatingItem">
    <SimpleText name="title" />
    <Text name="desc" />
    <Text name="text" />
  </Type>
  ...
</Types>
...

Pokud kolekce articleRatingCol obsahuje tři prvky a hodnota jejich pole title je „super“, „normál“ a „hrůza“, dostaneme stejný výsledný kód jako v příkladu s textovým souborem.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.